Reglement Individuele deelnemers Kramprun


Regelementen voor BusinessRun

 

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1.Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisatie toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement. Waar gesproken wordt van Deelnemer geldt (m/v).
1.2.Evenement: de door de Stichting Varsseveld run te organiseren Kramprun.
1.3.Organisatie: de via de atletiekverenigingen, AV Argo, Atletico ’73 en AVA ’70 bij de atletiekunie aangesloten Stichting Varsseveld Run.
Artikel 2. Deelname
2.1. De Deelnemer verklaart zich bekend met en onderwerpt zich aan het reglement.
2.2. Voor de Deelnemer aan de Bedrijvenloop geldt aanvullend op dit reglement het Bedrijvenloop-reglement. Deelnemers aan de Bedrijvenloop nemen ook deel aan het individueel klassement.
2.3. Inschrijving voor het Evenement is persoonsgebonden. Het startnummer is niet overdraagbaar.
2.4.De Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen, indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld volledig is voldaan en indien de Deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.
2.5. De Organisatie heeft het recht een Deelnemer te diskwalificeren en uit de wedstrijd te halen. De medische staf heeft het recht een Deelnemer (verdere) deelname aan de wedstrijd te ontzeggen.
2.6. Instructies van de Organisatie moeten direct en stipt worden opgevolgd.
Ook dient men de aangegeven aanlooproute te volgen. Het niet opvolgen van de instructies kan diskwalificatie tot gevolg hebben.
2.7. De Wegenverkeerswet en het reglement Verkeersregels en verkeerstekens blijven tijdens de loop onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven is in die situaties waarin aan de Organisatie ontheffing verleend is.
2.8. Het is niet toegestaan met een buggy, baby-jogger of ander babyvervoersmiddel de wedstrijd te lopen. Het is ook niet toegestaan honden (al dan niet aangelijnd) mee te nemen. Het is deelnemers niet toegestaan zich te
laten begeleiden door een of meer personen op een fiets of ander vervoermiddel tenzij met toestemming van de Organisatie.
2.9. Deelname aan het evenement staat alleen open voor hardlopers. Het is niet toegestaan aan het evenement deel te nemen per rolstoel, wheeler etc.
2.10.De Organisatie behoudt zich het recht voor de route op bepaalde delen te wijzigen of het Evenement af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij de loop redelijkerwijs geen doorgang kan vinden. In geval van afgelasting vindt geen restitutie plaats van inschrijfgeld en eventuele extra bestellingen.
2.11 Deelnemers mogen geen koptelefoon of oortjes dragen tijdens de wedstrijd.
Artikel 3. Aansprakelijkheid                                                               
3.1.Iedereen neemt deel voor eigen risico. De Organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadiging van persoonlijke eigendommen, noch voor enig opgelopen persoonlijk letsel, behoudens ten
gevolge van grove schuld van de Organisatie.
3.2. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins
voldoende heeft voorbereid op het Evenement.
3.3. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement.
3.4. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van zijn deelname aan het evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.
Artikel 4. Limiet
4.1. Op het 2,5 km- en finishpunt gelden tijdslimieten (netto tijden)
Handhaving van deze limiettijden is ter beoordeling van de Organisatie.
4.2. Een loper, aan wie kenbaar is gemaakt dat hij/zij de limiet heeft overschreden, is gediskwalificeerd. Hij/zij neemt niet langer aan de loop deel en dient het parkoers te verlaten.
4.3. Achter de laatste loper (die binnen de tijdslimiet loopt), rijdt een fietser.
Artikel 5. Uitslagen
5.1. De uitslagen van de wedstrijd in de verschillende categorieën worden voor het aantal plaatsen waarvoor prijzen beschikbaar zijn, bepaald door de volgorde van binnenkomst.
5.2. Indien een loper om wat voor reden ook zonder de chip voor de elektronische tijdwaarneming loopt en er daardoor geen tijd is geregistreerd, wordt deze niet opgenomen in de uitslag.
Artikel 6. Algemeen
6.1. In het start-finishgebied, langs het parcours en op de aanlooproute vanaf het station naar het start-finishgebied geldt een algeheel verbod op flyeren, sampling en andere promotionele activiteiten.
6.2. Van een ieder wordt verwacht geen schade toe te brengen aan de natuur of aan andermans eigendommen en geen afval achter te laten, tenzij in de daarvoor aanwezige afvaltonnen.
6.3. De gegevens van de Deelnemer worden opgenomen in een bestand. Dit bestand kan aan derden verstrekt worden voor mailings. Deelnemers die hiertegen schriftelijk, via e-mail of via de inschrijving bezwaar maken, worden niet in dit bestand opgenomen.
6.4. De Organisatie heeft een fotografie-bedrijf en bedrijf dat video-opnames maakt de opdracht gegeven alle deelnemers tijdens het evenement te fotograferen en te filmen op het parcours. Indien een deelnemer, om welke
reden dan ook, niet of minder goed zichtbaar gefotografeerd of gefilmd wordt, aanvaardt de organisatie en het fotografie-bedrijf geen aansprakelijkheid of claims in deze.
6.5. Deelnemers gaan akkoord met vermelding in de uitslagenlijst en publicatie van de tijdens het evenement gemaakte foto's en video's.
6.6. Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van beeltenis in druk, op foto, film, video, TV e.d. voor promotionele doeleinden van de organisatie ten behoeve van door haar georganiseerde evenementen zonder daarvoor vergoeding te claimen.
6.7. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de Organisatie.

 

 

 

 

Reglement Individuele deelnemers Kramprun

 

1. Deelname aan de Bedrijvenloop staat open voor bedrijven en andere instellingen (‘non-profit’-organisaties zoals overheids-, onderwijsinstellingen, vriendengroep, buurtvereniging of logische onderdelen van de bedrijven of instellingen (bijv. diensten, afdelingen, faculteiten, secties), verder te noemen “bedrijf” of “bedrijven”.

2. Ieder team dient in de Bedrijvenloop uit te komen onder de naam van het bedrijf dat het vertegenwoordigt. Indien meerder teams namens een bedrijf deelnemen, dienen zij van elkaar onderscheiden te worden door een toevoeging van een nummer aan de bedrijfsnaam, te beginnen met 1 en oplopend met  telkens met 1. Ieder team kan zijn naam vooraf laten gaan door een product- of sponsornaam.

3. Een team bestaat ut minimaal 4 en maximaal 7 personen. Aan een team mogen zowel werknemers als niet werknemers deelnemen.

4. Voor iedere deelnemer wordt een individuele score berekend. Om tot de teamscore te komen worden de bruto tijden van de snelste 4 lopers van het team opgeteld. Als blijkt dat er van een team minder dan 4 lopers over de finish zijn gekomen, dan valt het team buiten de bedrijven uitslag. De individuele tijden tellen dan wel mee. Winnaar is het team met de laagste totaaltijd.

5. Indien een loper om wat voor reden ook zonder de chip voor de elektronische tijdwaarneming loopt en er geen tijd is geregistreerd, telt deze loper niet mee in teamuitslag.

6. Een deelnemer kan slechts voor 1 team uitkomen.

7. Voor deelnemers aan de bedrijvenloop gelden dezelfde algemene voorwaarden als voor individuele lopers.